Danmarks Skibsmæglerforenings almindelige forretnings-bestemmelser

§ 1
Nedenstående  bestemmelser  er,  med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, gældende for alle forretningsmæssige  hverv,  der  udføres  af  medlemmerne  af  Danmarks Skibsmæglerforening.  Der  gøres udtrykkeligt opmærksom på, at det alene er medlemmer af Danmarks Skibsmæglerforening, der må henvise til disse forretningsbestemmelser. I det følgende er betegnelsen ”medlemmet” dækkende for samtlige foreningens medlemmer.
 
 
§ 2
Medlemmet  udfører  -  medmindre  andet  er  skriftligt  tilkendegivet  -  det  ham  pålagte  hverv  som fuldmægtig for ordregiver eller som formidlende mellemmand. Medlemmet er således ikke ansvarlig for  en eventuel misligholdelse af den af medlemmet formidlede kontrakt. Samtlige de af medlemmet formidlede tilbud gælder som fritblivende, medmindre det modsatte udtrykkeligt er aftalt.

§ 3
Medlemmet er forpligtet til at udføre sit hverv med omhu hurtigst og bedst muligt under varetagelse af hvervgivers interesser og under benyttelse af sin egen og sine medarbejderes forretningsmæssige indsigt.

§ 4
Ordregiveren  skal  give  medlemmet  de  for  hvervets  udførelse  nødvendige  instruktioner  og  må  i overensstemmelse  hermed tåle, at medlemmet for ordregiverens regning og risiko foretager, hvad medlemmet skønner nødvendigt for hvervets udførelse i sådanne tilfælde, hvor dækkende instruktioner ikke foreligger, og hvor man efter medlemmets skøn ikke kan nå at indhente yderligere instruktioner. 

§ 5
Over for ordregiver og andre berettigede parter, er medlemmet alene ansvarlig for sådanne skader og sådant tab, der måtte være en følge af fejl eller forsømmelser begået af medlemmet i forbindelse med  udførelsen  af  hvervet  som  fuldmægtig  for  ordregiver  eller  som  formidlende  mellemmand  i overensstemmelse med § 2.

§ 6
Medlemmets erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset til maksimalt SDR 25.000,- pr. skadestilfælde.

§ 7
Erstatningskrav mod medlemmet forældes 11 måneder fra kravets forfaldstidspunkt, og retssag skal være anlagt i overensstemmelse med § 11 inden den nævnte frist, idet kravet ellers er fortabt. Har erstatningskravet forbindelse med en transport af gods, regnes forfaldstidspunktet senest fra skibets ankomst til lossehavnen.

§ 8
Medlemmets tilgodehavender forfalder til betaling ved notaens eller afregningens fremkomst og forrentes som angivet i notaen eller afregningen. For sit tilgodehavende er medlemmet berettiget til at foretage modregning i fragt  og andre beløb, han har indkasseret for ordregiveren. Herudover  har  medlemmet  panteret  respektive  tilbageholdsret  i  gods  og/eller  materiel,  herunder konnossementer, oplagsbeviser og andre dokumenter, som repræsenterer gods, der er eller kommer under hans  kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger inkl. vederlag og lagerleje, dels for medlemmets samtlige øvrige fordringer på ordregiveren. Tilsvarende ret har medlemmet over for erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber, fragtførere eller andre i tilfælde af godsets bortkomst eller ødelæggelse. Betales medlemmets forfaldne fordring ikke, er han i overensstemmelse med de anførte bestemmelser  berettiget  til  på  betryggende  måde  at  lade  sælge  så  meget  af  det  under  hans  kontrol  værende 3 gods, at hans samlede fordringer inkl. omkostninger og renter dækkes. Medlemmet skal så vidt muligt i god tid underrette ordregiver om de skridt, han agter at foretage med henblik på salg af godset. Af ethvert beløb, som medlemmet måtte være i besiddelse af på vegne af principalen, er han berettiget til først at modregne egne krav mod principalen og derefter krav, der ikke er sikret med søpant. Krav, der er sikret med søpant, tilfredsstilles først, når medlemmets egne krav er tilfredsstillet. 
§ 9
Såfremt medlemmet ikke besørger inkassation af fragt, eller fragten ikke er tilstrækkelig til dækning af medlemmets udlæg og øvrige omkostninger forbundet med hvervets udførelse, er han berettiget til hos ordregiveren at kræve betaling herfor før skibets afgang. Medlemmet er berettiget til at nægte udklarering, indtil der er stillet fornøden sikkerhed for udlæg og øvrige omkostninger, eller betaling herfor er modtaget. Såfremt medlemmet giver henstand med udlæg, er han berettiget til at beregne udlægsprovision på 1½ % for hver påbegyndte 30 dage regnet fra skibets afgangsdato.

§ 10
Såfremt medlemmet -  uanset de ovenstående bestemmelser -  måtte ifalde et ansvar som transportør, er ansvaret for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset i alle tilfælde - uanset den eller de anvendte transportmåder - begrænset i overensstemmelse med sølovens regler til SDR 2 pr. kg bruttovægt af den del af godset, som er bortkommet, forringet eller beskadiget, medmindre andet måtte følge af ufravigelige lovbestemmelser. I øvrigt gælder de ovenstående bestemmelser, herunder maksimalerstatningsreglen i § 6.

§ 11
Opstår  der  uoverensstemmelser  mellem  ordregiver  og  medlemmet,  afgøres  sådanne  tvister  efter dansk rets regler og med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Vedtaget på Danmarks Skibsmæglerforenings generalforsamling den 15. september 2012.